Naše služby pre Vás ako dediča

- nájdeme pôdu po Vašich starých rodičoch, príbuzných

-vyhľadáme ostatných dedičov

- podáme návrh na obnovu dedičstva

-platíme súdne poplatky a notárske poplatky ( podľa dohody)

- zastupujeme v nutných prípadoch u notára

- zabezpečíme predaj alebo prenájom pôdy

- prerozdeľujeme dedičstvo každému dedičovi podľa výšky dedičských podielov

V prípade záujmu nás kontaktujte na ktoromkoľvek telefónnom čísle.