Naše služby pre nezistených/neznámych vlastníkov a dedičov


Viete o tom, že na Slovensku je nevysporiadaných cez 1,5 milióna parciel, ktoré majú neznámeho vlastníka?

Našou úlohou je nájsť k tejto pôde dedičov, aby si ju užili skutoční vlastníci. Veríme, že keď ste od nás obdržali list, tak túto možnosť využite a stanete sa vlastníkmi pôdy po svojich predkoch.

Špecializujeme sa na vysporiadanie majetkov odsunutých občanov Česka, ktorí tu museli zanechať svoje majetky.

Prvá konzultácia je bezplatná a ďalší postup je vecou vzájomnej dohody.

Nie je možné zovšeobecniť, ako sa dá neznámy vlastník pozemku identifikovať a ako postupovať. Ide o množstvo rôznych prípadov, pričom ku každému prípadu je potrebné pristupovať individuálne. Jednotlivé prípady sa odlišujú každou informáciou zistenou z historických podkladov, archívov, listín, katastra a tieto individuálne informácie ukážu cestu, ako ďalej postupovať.


Obráťte sa na nás, ak

  • ste Vy, Váš príbuzný alebo predok zapísaný v evidencii katastra ako nezistený alebo neznámy vlastník,
  • je na liste vlastníctva s Vašim predkom uvedené, že vlastníka zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo Lesy SR,
  • chcete vedieť, či existujú neprededené pozemky po Vašich predkoch v konkrétnej obci,
  • chcete nájsť dedičov v dedičskom konaní po Vašom predkovi,
  • chcete spoznať svojich predkov a získať svoj rodostrom cca do 18.storočia

Nájdeme Vaše stratené dedičstvo

Na základe Vašej požiadavky preveríme, či ste Vy alebo Vaši predkovia evidovaní ako neznámi vlastníci a nájdeme Vaše "stratené" nehnuteľnosti. Ak nami budete identifikovaní Vy / Váš predok ako neznámy vlastník, zabezpečíme, aby sa vlastnícke právo k takejto nehnuteľnosti zapísalo so všetkými potrebnými náležitosťami. Nehnuteľnosť potom môžete užívať, predať alebo prenajať.

Vysporiadame nehnuteľnosti po Vašich predkoch

Nezrovnalosti v evidencii vlastníkov nehnuteľností na Slovensku vznikali najmä pri zápisoch v období počínajúc rokom 1945. Z tohto dôvodu žiaľ už väčšina neznámych / nezistených vlastníkov nežije. Ani takýto majetok zosnulých osôb však nie je stratený. Naopak, na takéto nehnuteľnosti majú právny nárok dedičia poručiteľa. Aby bolo možné nehnuteľností vo vlastníctve zosnulých neznámych / nezistených vlastníkov zapísať na dedičov, je najskôr potrebné vykonať identifikáciu neznámeho vlastníka a overiť, či ide naozaj o rovnakú osobu, ktorá je ako neznámy / nezistený vlastník zapísaná na liste vlastníctva. Taktiež je potrebné doložiť listiny, ktoré potvrdzujú oprávnenosť majetkových nárokov, nájsť všetkých dedičov zosnulej osoby a zabezpečiť prededenie takéhoto majetku na nich.

Identifikujeme neznámych a nezistených vlastníkov

Ak sa domnievate, že niektorý nezistený vlastník je Vaša blízka osoba, je potrebné túto osobu jednoznačne identifikovať. Chýbajúce údaje je možné zistiť, informovať o tom príslušné úrady a vlastníctvo k nehnuteľnosti oficiálne vrátiť tomu, komu patrí, teda neznámemu vlastníkovi alebo jeho dedičom. Následne už s takouto nehnuteľnosťou nakladá známy vlastník.


Spýtajte sa

Keďže je nemožné vymenovať všetky praktické otázky súvisiace s nezistenými vlastníkmi, prečítajte si najskôr odpovede na časté otázky, prípadne sa spýtajte vlastnými slovami akúkoľvek inú otázku.

V prípade záujmu nás kontaktujte na ktoromkoľvek telefónnom čísle.